Tìm kiếm

Hệ thống Reset

 

  • Thực hiện Reset nhân vật khi nhân vật đạt cấp 400 (không tính master)
  • Dùng lệnh /reset (không cần tháo đồ trên người)
  • Sau khi Reset nhân vật sẽ dịch chuyển về map cơ bản, thoát game, thoát PT. Không mất skill, không mất master.
  • Điểm kinh nghiệm giảm dần theo số lần reset. Reset càng cao điểm thưởng EXP càng giảm.

 

Thông tin nhân vật được hiển thị trên thanh cửa sổ game:

  • Name: Tên nhân vật
  • Level: Là cấp độ thường, dùng để reset. Khi đủ 400 có thể tiến  hành reset
  • Master level: Cấp độ master, không bao gồm cấp độ thường.
  • Resets: Số lần reset của nhân vật